0-2593-3848, 095-246-6117

 
นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ผู้อำนวยการ

  หน้าแรก     เขตพื้นที่ให้บริการ 

เขตพื้นที่ให้บริการ
เขตพื้นที่ให้บริการ  

โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2551
หรือเรียกง่าย ๆ ว่า  “ห้องคู่ขนานออทิสติก”

       ในประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นในลักษณะของการวิจัยทดลอง โดยจัดให้มีห้องเรียนคู่ขนาน 50 ห้องเรียน กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อทดลองพัฒนา รูปแบบและวิธีการในการพัฒนาบุคคลออทิสติกมีศักยภาพในการเรียนรู้และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นปกติและเป็นสุข ต่อมาระหว่าง ปีงบประมาณ 2547 - 2551สามารถจัดตั้งได้รวมจำนวน 110 ห้องเรียน กระจายอยู่ใน 73 จังหวัด โดยมีครูประจำห้องเรียนคู่ขนานห้องละ 2 คน จำนวน 220 คน สำหรับจังหวัดปทุมธานี ในปีการศึกษา 2551 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ได้สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนออทิสติกในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมปี 2550 จำนวน 18 โรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2551 พบว่าโรงเรียนที่มีเด็กออทิสติกที่พร้อมจะรับบริการอยู่แล้วและมีความพร้อมในการเรียนรู้การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการงานการศึกษาพิเศษรูปแบบใหม่จำนวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร โรงเรียนวัดอัยยิการามโรงเรียนวัดกลางคลองสี่โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศน์) ต่อมาได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรเพิ่มเติมสำหรับห้องคู่ขนานออทิสติก 2 ห้องเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจ้างครูจำนวน 4 ราย โดยสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี แล้วส่ง ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการประจำ ณ ห้องคู่ขนานออทิสติกแห่งแรกที่โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ ณ โรงเรียนวัดอัยยิการามห้องคู่ขนานออทิสติกแห่งแรกของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในปีการศึกษา 2551 นี้ จึงนับได้ว่า จังหวัดปทุมธานีมีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นอีก1รูปแบบคือ นวัตกรรมการบริหารจัดการห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกซึ่งเป็นการบริการบริหารจัดแบบมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในเชิงลึกเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านนักเรียน(S-Students)ด้านกายภาพ(E-Environment) ด้านเครื่องมือ(T-Tools) และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน(A-Activities) ซึ่งมีคุณค่าต่อการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการที่เปิดโอกาสให้เด็กออทิสติกได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมในโรงเรียนใกล้บ้าน

เอกสารประกอบ
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.91.38.173
คุณเข้าชมลำดับที่ 470,582

ธันวาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 ธันวาคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
            
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.