ข้อมูลพื้นฐาน
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
Google Maps
ปฏิทิน
ตุลาคม 2566
อา พฤ
12 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 ตุลาคม 2566


  หน้าแรก     เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 

เป้าหมาย/เป้าประสงค์
เป้าหมาย/เป้าประสงค์  

เป้าประสงค์

1. นักเรียนมีความพร้อมเพื่อเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนรวม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. นักเรียนมีพัฒนาการ หรือคุณภาพตามเกณฑ์ และตามศักยภาพ มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ

3. บุคลากรทางการศึกษา และผู้ดูแลคนพิการ มีความรู้ในการช่วยเด็กพิการ

4. นักเรียนได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และมีพัฒนาการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

5. นักเรียนมีความพร้อมเข้าสู่ระบบบริการช่วงเชื่อมต่อทั้งภายใน และภายนอก

6. ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้นักเรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

7. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ

8. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี มีระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรวม และประสานงาน การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด

9. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี มีระบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ภาคีเครือข่าย

โครงสร้างการบริหาร
ระบบ / จำนวนเข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.237.61
คุณเข้าชมลำดับที่ 936,181

ความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
            
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี
Tel : 02 157 3009
Email : center3848@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.