0-2593-3848, 095-246-6117

 
นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ผู้อำนวยการ

  หน้าแรก     บุคลากรปฏิบัติงานภายใน 

บุคลากรปฏิบัติงานภายใน
บุคลากรปฏิบัติงานภายใน  
บุคลากรปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ จำนวน 45 อัตรา


นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี


นางมาลัย กลิ่นจำปา
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี


นายชัยธวัช สาทถาพร
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี


นางสาวชนกร ซ้่าศาสตร์
ครู คศ.1


นางสาววีณาภรณ์ เคารพาพงษ์
ครู คศ. 1


นางสาวลัดดาพร แสงฤทธิ์
ครู คศ. 1


นายสยมพล เศรษฐาวงศ์
ครู คศ. 1


นายโกสินทร์ ยังมี
ครู คศ.1


นายจักรพันธ์ ขามโนนวัด
ครู คศ.1


นางสาวรุ่งอัมพร วิสามารถ
ครู คศ.1


นายตุลชาติ ชุ่มชื่น
ครู คศ.1


นายพิสิษฐ์ เปลี่ยนสีบัว
ครู คศ.1


นายสิรภพ คำภาหล้า
ครู คศ.1


นายอนุพงษ์ รวมจิตต์
ครูผู้ช่วย


นางวรรณเพ็ญ ปิ่นประดับ
ครูผู้ช่วย


นางสาวแจ่มนภา หลักคำ
พนักงานราชการ


นางธนัญญา สวัสดี
พนักงานราชการ


นางสาวสุกัญญา พันธ์ชากรี
พนักงานราชการ


นางสาวเนาวรัตน์ สมหวังดี
พนักงานราชการ


นางสาววรางคณา อาชีวะ
พนักงานราชการ


นางสิราภัทร สมนาแซง
พนักงานราชการ


นางสาวนิสา ยิ่งวงค์
พนักงานราชการ


นายพงษ์ธร บ้งจ่า
พนักงานราชการ


นางสาวกมลลักษณ์ วงศาสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง


นางสาวณัฐสิณี ศิริโรจน์
ครูอัตราจ้าง


นางสาวสุนิศา ปุดดาราม
ครูอัตราจ้าง


นางสาวพิมพ์บุญ ไตรบุตร
ครูอัตราจ้าง


นางสาวอรอนงค์ คงแก้ว
ครูอัตราจ้าง


นางสาวปรียาพร พิมภาค
ครูอัตราจ้าง


นายปฐาวุฒิ ปุญญา
ครูอัตราจ้าง


นางสาวกฤติยากรณ์ ศรีมันตะ
ครูอัตราจ้าง


นางสาวสมใจ ชมดอกไม้
ครูอัตราจ้าง


นางสาวชนกพร ปิยศทิพย์
พนักงานธุรการ


นายสมชาย สิงห์กาน
จ้างเหมาบริการ


นางจินตนา จันตรี
จ้างเหมาบริการ


นายโกวิทย์ ชินมาตร์
จ้างเหมาบริการ


นางนวลจันทร์ ช่างต่อ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวดาริณี เรืองสุวรรณ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวนวศิริ ชีวไวทยานนท์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวศิริมล ฉัตรเมือง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวณัชชา รัตนพรหมรินทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางกนกรัตน์ ส่งโสภา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางณัชชา จันทร์เขียว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวรวมพร สมหวัง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวณัฐวดี มงขุนการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวอารียา มั่งลิ้ม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวนลิตา บะวงษ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายวัชระ สุภาพ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวรัตน์ติกาญจน์ จันทะไพร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวศตพร เม้ยสมัคร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ออนไลน์ทั้งหมด 20 คน
หมายเลข IP 54.156.39.245
คุณเข้าชมลำดับที่ 516,310

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
            
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.