ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี  02 157 3009

ข้อมูลพื้นฐาน
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
Google Maps
ปฏิทิน
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 56 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 5 ธันวาคม 2565


  หน้าแรก     บุคลากรปฏิบัติงานในศูนย์ฯ และหน่วยบริการ 

บุคลากรปฏิบัติงานในศูนย์ฯ และหน่วยบริการ
บุคลากรปฏิบัติงานในศูนย์ฯ และหน่วยบริการ  
บุคลากรปฏิบัติงานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี และหน่วยบริการ


นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี


นายชัยธวัช สาทถาพร
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี


นางสาวชนกร ซ้่าศาสตร์
ครูชำนาญการ


นายโกสินทร์ ยังมี
ครู คศ.1


นายสยมพล เศรษฐาวงศ์
ครู คศ.1


นางสาวรุ่งอัมพร วิสามารถ
ครู คศ.1 หน่วยบริการเมืองปทุมธานี


นางวรรณเพ็ญ ปิ่นประดับ
ครู คศ.1 หน่วยบริการเมืองปทุมธานี


นางสาวประภาพร สิงหนาท
ครู คศ.1


นางสาวนุชนาท ทาเอื้อ
ครู คศ.1


นางสาวอรพรรณ ใจใหญ่
ครู คศ.1


นางสาวเกษราภรณ์ กลิ่นชื่น
ครู คศ.1


นางสาวณิชารีย์ วิริยะกิจสุวรรณ
ครู คศ.1


นางสาวอุไรวรรณ วงศ์แสง
ครูผู้ช่วย


นางสาวรุ่งฤดี ดอนประศรี
ครู คศ.1


นางสาวเนาวรัตน์ สมหวังดี
ครู คศ.1


นางสำเนียง สานะ
ครูผู้ช่วย


นางสาวภัทรชนินทร์ มาณะศรี
ครูผู้ช่วย


นางศิราณี คล้ายแก้ว
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุธิดา หมัดหมุด
ครูผู้ช่วย


นางสาวจารุณี แดนคำสาร
ครูผู้ช่วย


นางสาวพิมพ์บุญ ไตรบุตร
พนักงานราชการ ศูนย์การเรียนรู้ใน รพ.ธรรมศาสตร์ฯ(รังสิต)


นางสาวปรียาพร พิมภาค
พนักงานราชการ ศูนย์การเรียนรู้ใน รพ.ปทุมธานี


นางสาวจีระนันท์ สรรพเจริญสิน
พนักงานราชการ (ครูเดินสอน)


นายคุณากร แก้วน่าน
พนักงานราชการ ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์


นางสาวเดือนเพ็ญ ยังมี
พนักงานราชการ


นางสาวพัชรี อ่อนอึ่ง
พนักงานราชการ


นางสาวภาวิณี ทรัพย์ชื่น
ครูอัตราจ้าง (สพฐ.)


นางสาวกมลลักษณ์ วงศาสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง (สพฐ.)


นางสาวอรอนงค์ คงแก้ว
ครูอัตราจ้าง (สพฐ.) หน่วยบริการลำลูกกา


นางสาวสุนิศา ปุดดาราม
ครูอัตราจ้าง (สพฐ.) หน่วยบริการลำลูกกา


นางสาวณัฐจรีย์ ทิพย์สุมณฑา
ครูอัตราจ้าง (สพฐ.)


นางสาววัชรี มีธง
ครูอัตราจ้าง (สพฐ.) ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์


นางสาวรัตน์ติกาญจน์ จันทะไพร
ครูอัตราจ้าง (อบจ.)


นายเจษฎา ธรรมศิลป์
ครูอัตราจ้าง (อบจ.)


นางสาวชนกพร ปิยศทิพย์
พนักงานธุรการ


นางสาวปุณยนุช บะวงษ์
จ้างเหมาบริการ


นายโกวิท ชินมาตร์
จ้างเหมาบริการ


นายสมชาย สิงห์กาน
จ้างเหมาบริการ


นางจินตนา จันตรี
จ้างเหมาบริการ หน่วยบริการเมืองปทุมธานี


นางสาวแพรวา จั่นบ้านโขด
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางกนกรัตน์ ส่งโสภา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวศิริมล ฉัตรเมือง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ หน่วยบริการเมืองปทุมธานี


นางนวลจันทร์ ช่างต่อ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ หน่วยบริการเมืองปทุมธานี


นางสาวกัลยา นารี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาววรรณกร สนธิ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ หน่วยบริการเมืองปทุมธานี


นางสาวมนัสนันท์ หอมมะลิ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาววันณา ใจปลื้ม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาววีณาพิณ พิมพ์กรณ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ หน่วยบริการลำลูกกา


นางสาวชิตผัน ศรีมาส
พี่เลี้ยงเด็กพิการ หน่วยบริการลำลูกกา


นางสาวเบ็ญจมาศ เหลืองช่างทอง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวบุญญิสา ขาวจันทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวนิสา กลับใจ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายวีรภัทร แซ่อุย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
โครงสร้างการบริหาร
ระบบ / จำนวนเข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.200.169.3
คุณเข้าชมลำดับที่ 773,437

ความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
            
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี
Tel : 02 157 3009
Email : center3848@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.