ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี  02 157 3009

ข้อมูลพื้นฐาน
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
Google Maps
ปฏิทิน
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 1819 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 สิงหาคม 2565

  หน้าแรก     บุคลากรปฏิบัติงานในศูนย์ฯ และหน่วยบริการ 

บุคลากรปฏิบัติงานในศูนย์ฯ และหน่วยบริการ
บุคลากรปฏิบัติงานในศูนย์ฯ และหน่วยบริการ  
บุคลากรปฏิบัติงานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี และหน่วยบริการ


นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี


นายชัยธวัช สาทถาพร
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี


นางสาวชนกร ซ้่าศาสตร์
ครูชำนาญการ


นายโกสินทร์ ยังมี
ครู คศ.1


นายสยมพล เศรษฐาวงศ์
ครู คศ.1


นางสาวรุ่งอัมพร วิสามารถ
ครู คศ.1 หน่วยบริการเมืองปทุมธานี


นางวรรณเพ็ญ ปิ่นประดับ
ครู คศ.1 หน่วยบริการเมืองปทุมธานี


นางสาวสุนิษา เชิญกลาง
ครู คศ.1


นางสาววรางคณา อาชีวะ
ครู คศ.1


นางสาวประภาพร สิงหนาท
ครู คศ.1


นางสาวนุชนาท ทาเอื้อ
ครู คศ.1


นางสาวอรพรรณ ใจใหญ่
ครู คศ.1


นางสาวเกษราภรณ์ กลิ่นชื่น
ครูผู้ช่วย


นางสาวณิชารีย์ วิริยะกิจสุวรรณ
ครูผู้ช่วย


นางสาวอุไรวรรณ วงศ์แสง
ครูผู้ช่วย


นางสาวรุ่งฤดี ดอนประศรี
ครูผู้ช่วย


นางสาวเนาวรัตน์ สมหวังดี
ครูผู้ช่วย


นางสำเนียง สานะ
ครูผู้ช่วย


นายนันทิพัฒน์ เลิศสมุทรเทพาดล
ครูผู้ช่วย หน่วยบริการเมืองปทุมธานี


นางสาวภัทรชนินทร์ มาณะศรี
ครูผู้ช่วย


นางสาวจารุณี แดนคำสาร
ครูผู้ช่วย


นางศิราณี คล้ายแก้ว
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุธิดา หมัดหมุด
ครูผู้ช่วย


นางสาวพิมพ์บุญ ไตรบุตร
พนักงานราชการ ศูนย์การเรียนรู้ใน รพ.ธรรมศาสตร์ฯ(รังสิต)


นางสาวปรียาพร พิมภาค
พนักงานราชการ ศูนย์การเรียนรู้ใน รพ.ปทุมธานี


นางสาวจีระนันท์ สรรพเจริญสิน
พนักงานราชการ (ครูเดินสอน)


นายปฐาวุฒิ ปุญญา
พนักงานราชการ


นายคุณากร แก้วน่าน
พนักงานราชการ ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์


นางสาวพัชรี อ่อนอึ่ง
พนักงานราชการ


นางสาวอรอนงค์ คงแก้ว
ครูอัตราจ้าง (สพฐ.) หน่วยบริการลำลูกกา


นางสาวสุนิศา ปุดดาราม
ครูอัตราจ้าง (สพฐ.) หน่วยบริการลำลูกกา


นางสาวภาวิณี ทรัพย์ชื่น
ครูอัตราจ้าง (สพฐ.)


นางสาวกมลลักษณ์ วงศาสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง (สพฐ.)


นางสาวณัฐจรีย์ ทิพย์สุมณฑา
ครูอัตราจ้าง (สพฐ.)


นางสาววัชรี มีธง
ครูอัตราจ้าง (สพฐ.) ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์


นางสาวรัตน์ติกาญจน์ จันทะไพร
ครูอัตราจ้าง (อบจ.)


นางสาวชนกพร ปิยศทิพย์
พนักงานธุรการ


นางสาวปุณยนุช บะวงษ์
จ้างเหมาบริการ


นายโกวิท ชินมาตร์
จ้างเหมาบริการ


นายสมชาย สิงห์กาน
จ้างเหมาบริการ


นางจินตนา จันตรี
จ้างเหมาบริการ หน่วยบริการเมืองปทุมธานี


นางสาวแพรวา จั่นบ้านโขด
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวศิริมล ฉัตรเมือง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ หน่วยบริการเมืองปทุมธานี


นางนวลจันทร์ ช่างต่อ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ หน่วยบริการเมืองปทุมธานี


นางรวมพร ชินมาตร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางกนกรัตน์ ส่งโสภา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวกัลยา นารี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวชิตผัน ศรีมาส
พี่เลี้ยงเด็กพิการ หน่วยบริการลำลูกกา


นางสาวมนัสนันท์ หอมมะลิ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาววันณา ใจปลื้ม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวสุริษา แซ่เบ๊
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายเจษฎา ธรรมศิลป์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาววีณาพิณ พิมพ์กรณ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายนาวิน พันโตดี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวเดือนเพ็ญ ยังมี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวบุญญิสา ขาวจันทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวเบ็ญจมาศ เหลืองช่างทอง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาววรรณกร สนธิ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ หน่วยบริการเมืองปทุมธานี

นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ผู้อำนวยการ
โครงสร้างการบริหาร
ระบบ / จำนวนเข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.233.217.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 742,079

ความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
            
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี
Tel : 02 157 3009
Email : center3848@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.