0-2593-3848, 095-246-6117

 
นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ผู้อำนวยการ

  หน้าแรก     บุคลากรปฏิบัติงานภายใน 

บุคลากรปฏิบัติงานภายใน
บุคลากรปฏิบัติงานภายใน  
บุคลากรปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ จำนวน 45 อัตรา


นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี


นายชัยธวัช สาทถาพร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางมาลัย กลิ่นจำปา
ครูชำนาญการ


นางสาวชนกร ซ้่าศาสตร์
ครู คศ.1


นางสาววีณาภรณ์ เคารพาพงษ์
ครู คศ. 1


นางสาวลัดดาพร แสงฤทธิ์
ครู คศ. 1


นายสยมพล เศรษฐาวงศ์
ครู คศ. 1


นายโกสินทร์ ยังมี
ครูผู้ช่วย


นายจักรพันธ์ ขามโนนวัด
ครูผู้ช่วย


นางสาวรุ่งอัมพร วิสามารถ
ครูผู้ช่วย


นายตุลชาติ ชุ่มชื่น
ครูผู้ช่วย


นายราเชนทร์ เปลี่ยนสีบัว
ครูผู้ช่วย


นายอนุพงษ์ รวมจิตต์
ครูผู้ช่วย


นายสิรภพ คำภาหล้า
ครูผู้่ช่วย


นางวรรณเพ็ญ ปิ่นประดับ
พนักงานราชการ


นางธนัญญา สวัสดี
พนักงานราชการ


นางสาวสุกัญญา พันธ์ชากรี
พนักงานราชการ


นางสาวเนาวรัตน์ สมหวังดี
พนักงานราชการ


นางสาววรางคณา อาชีวะ
พนักงานราชการ


นางสาวแจ่มนภา หลักคำ
พนักงานราชการ


นางสิราภัทร สมนาแซง
พนักงานราชการ


นางสาวนิสา ยิ่งวงค์
พนักงานราชการ


นายวรวุฒิ ถี่ถ้วน
ครูอัตราจ้าง


นางสาวกมลลักษณ์ วงศาสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง


นางสาวพิมพ์บุญ ไตรบุตร
ครูอัตราจ้าง


นางสาวอรอนงค์ คงแก้ว
ครูอัตราจ้าง


นางสาวปรียาพร พิมภาค
ครูอัตราจ้าง


นางสาวภานุมาศ กลัดปิ่น
ครูอัตราจ้าง


นางสาวอรุณลักษณ์ กิจสุพัฒน์ภูวดล
ครูอัตราจ้าง


นางสาวชนกพร ปิยศทิพย์
พนักงานธุรการ


นายสมชาย สิงห์กาน
จ้างเหมาบริการ


นางจินตนา จันตรี
จ้างเหมาบริการ


นางสาวดาริณี เรืองสุวรรณ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวนวศิริ ชีวไวทยานนท์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายนที ม่วงศรีจันทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางนวลจันทร์ ช่างต่อ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวสมใจ ชมดอกไม้
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวณัชชา รัตนพรหมรินทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวศิริมล ฉัตรเมือง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวรวมพร สมหวัง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางกนกรัตน์ ส่งโสภา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายพงศธร ยิ้มพราย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายณัฐพล ผลเต็ม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (พนักงานขับรถ)
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.221.17.234
คุณเข้าชมลำดับที่ 478,514

กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
            
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.