0-2593-3848, 095-246-6117

 
นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ผู้อำนวยการ

  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 ระเบียบและแบบคำขอเงินสวัสดิการ
     แบบขอลาออกจากการเป็นสมาชิก (กรณีลาออกจากงาน)     ดาวน์โหลด
     แบบขอกู้เงิน (กรณีใช้เงินสะสมตนเองค้ำประกัน)     ดาวน์โหลด
     แบบขอกู้เงินไม่เกิน 20,000     ดาวน์โหลด
     แบบขอกู้เงินไม่เกิน 15,000     ดาวน์โหลด
     แบบขอกู้เงินไม่เกิน 10,000     ดาวน์โหลด
     แบบขอกู้เงินไม่เกิน 5,000     ดาวน์โหลด
     แบบขอเพิ่มเงินสะสมรายเดือน     ดาวน์โหลด
     แบบขอเพิ่มเงินสะสม     ดาวน์โหลด
     แบบขอรับสิทธิประโยชน์     ดาวน์โหลด
     ระเบียบและคณะกรรมการสวัสดิการ     ดาวน์โหลด
 Program IEP Online
     Setup     ดาวน์โหลด
     IEP Online 1.1     ดาวน์โหลด
 เอกสารประกอบ PLC
     ฟอร์มword Logbook PLC     ดาวน์โหลด
     ตัวอย่าง PLC Logbook     ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์ม logbook teacher
     logbook teacher     ดาวน์โหลด
 ประกาศรับสมัครนักเรียน
 เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 ประกาศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
     ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘     ดาวน์โหลด
     รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสักัด ปีการศึกษา ๒๕๕๖     ดาวน์โหลด
     ประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗     ดาวน์โหลด
     ประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗     ดาวน์โหลด
     ประกาศมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานีเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗     ดาวน์โหลด
     ประกาศมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานีเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗     ดาวน์โหลด
     ประกาศมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานีเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗     ดาวน์โหลด
     แผ่นพับรายงานการประเมินจากต้นสังกัด ปี 55     ดาวน์โหลด
     ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖     ดาวน์โหลด
     แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา     ดาวน์โหลด
     ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2556     ดาวน์โหลด
     การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2555     ดาวน์โหลด
     ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2555     ดาวน์โหลด
 งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 61     ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 60     ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน พฤศจิกายน 60     ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 60     ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน กันยายน 60     ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 60     ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม 60     ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 60     ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 60     ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 60     ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 60     ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 60     ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 60     ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 59     ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน พฤศจิกายน 59     ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 59     ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน กันยายน 59     ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 59     ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม59     ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน59     ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม59     ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 59     ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม59     ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 59     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนกรกฎาคม2558     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนมิถุนายน2558     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนพฤษภาคม2558     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนเมษายน2558     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนมีนาคม2558     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนกุมภาพันธ์2558     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนมกราคม2558     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนธันวาคม2557     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนพฤศจิกายน57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนตุลาคม57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนกันยายน57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนสิงหาคม57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนกรกฎาคม57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนมิถุนายน57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนพฤษภาคม57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนเมษายน57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนมีนาคม57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนกุมภาพันธ์57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนมกราคม57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนธันวาคม56     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนพฤศจิกายน56     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนกันยายน56     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนสิงหาคม56     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนกรกฎาคม56     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนมิถุนายน56     ดาวน์โหลด
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์บทบาทศูนย์ฯ     ดาวน์โหลด
 ใบแจ้งความจำนงบริจาคเงิน อุปกรณ์การเรียน
     ใบแจ้งความจำนงบริจาคโครงการสานฝันวันเด็กแห่งชาติ     ดาวน์โหลด
     ใบแจ้งความจำนงบริจาคทั่วไป     ดาวน์โหลด
 ประกาศรับสมัครบุคลากร
ออนไลน์ทั้งหมด 20 คน
หมายเลข IP 54.156.39.245
คุณเข้าชมลำดับที่ 516,316

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
            
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.